salary - Кадри и заплати

Богат, гъвкав и иновативен софтуерен продукт, напълно покриващ изискванията на трудовото, осигурително и данъчно законодателство.

Проектът "Кадри и заплати" бе стартиран през далечната 1998 година, заедно с партньорите ни от Експерт М ООД, като от тогава функционира успешно във фирми от различни браншове в България. През дългогодишната си история, той бе адаптиран многократно на постоянните промени в нормативната уредба, обогатяван с много нови и допълнителни възможности по идея на нашите клиенти, за да се превърне в един сигурен и надежден помощник.

Модул "Кадри " от продукта съдържа всичко необходимо за да бъде отразено възникването, промяната и прекратяването на трудовото правоотношение, както и напълно автоматичното формиране на Уведомление по чл. 62 ал. 5 от Кодекса на труда.

Структурата на фирмата се описва посредстом гъвкава дървоводно-йерархична структура, без ограничение в броя поднива, което дава възможност точно и детайлно да се дефинират отделите във фирмата, както и предвидените към тях длъжности, съхранявани за всеки отделен работен месец.

Към модула са интегрирани и подмодули за граждански договори и собственици, с помощта на които напълно се автоматизира воденето на извънтрудовите праоотношения във фирмата.

Генератор на справки предоставя необходимата информация за персонала, филтрирана и сортирана по богат набор от критерии.

Модул "Заплати" към продукта формира напълно автоматично възнагражденията на работниците и служителите, като предлага богат набор от печати на ведомости, платежни бележки, служебни бележки. Генераторът на рекапитулации може да генерира неограничен набор от справки, базирани както на предварително дефинирани алгоритми, така и на произволно съставени формули от потребителя на продукта.

Всички данни за осигурените лица, които институциите изискват, като Декларация 1, Декларация 6, Уведомления към обезщетения изплащани от Държавното обществено осигуряване се изготвят и се предлагат като експорт във файл и на хартиен носител.

За работници и служители, които получават своите възнаграждения по банков път е предвиден генератор на файл за масови плащания, в който лесно и бързо могат да бъдат дефинирани структурата на файловете по изискванията на всички банки в Бъкгария.

Управления на човешките ресурси е сигурен и надежден софтуерен продукт, който винаги и своевременно е адаптиран към постоянно променящата се нормативна уредба.