ALStore - търговски склад

Модерно интернет базирано приложение за автоматизиране на дейността на търговски склад и отдалечени търговски обекти.

  • store logo
  • Продажба
  • Експедиране - междускладов трансфер
  • Комуникатор

ALStore е интернет базиран софтуерен продукт за управление на складови наличности. Функционалните възможности на продукта обхващат всички аспекти от дейността на търговски складове и магазини.

За всички видове сделки, които се реализират в търговския стокооборот е предоставен улеснен и удобен начин за работа, включително импортиране и експортиране на данни по сделка във файл, с произволно дефинирана от потребителя структура.

ALStore е интернет базиран софтуерен продукт и позволява достъп от всяка точка на глобалната мрежа. Сигурността на данните и достъпа до тях е една от основните концепции, съблюдавана и развита на базата на последните стандарти и изисквания за сигурност.

Достъпа на потребителите на системата е стриктно дефиниран и описан по модули и допустими операции, като всяка извършена операция се регистрира детайлно в журнал, съхраняван в системата неограничено във времето.

За всяка реализирана сделка, доставка, продажба, вътрешно-складово заприхождаване и изписване, консигнация, връщане или замяна на стока, могат да бъдат генерирани и съхранени във вида на издаването им произволен набор от документи, стокови разписки, фактури, приемо-предавателни протоколи, консигнационни протоколи, кредитни и дебитни известия и редица други. В модула за генериране на документи към сделка могат да бъдат дефинирани и индивидуално настроени различни макети на документи.

Системата предоставя възможност за осъществяване на различни начини на разплащане - по каса, по банка, регистриране на сделката като неплатена с възможност за отложено разплащане, както и разплащане с натрупани суми по клиентски карти.

Продукта изготвя експортни файлове с данни за осчетоводяване, както и богат набор от справки, с възможности за експорт в различни формати.

За улесняване и автоматизиране на обмена на данни между централен склад и отдалечените търговски обекти е разработен и интегриран модул за репликация на данни, който осъществява трансфер и съхранение на данни в реално време, в момента на извършване на всяка една отделна операция - продажба, доставка, промяна в номенклатура. Системата е в състояние да предостави във всеки един момент информация за наличности на артикули в обекти, както и с детайлна информация за реализираните сделки.

ALStore разполага с модул "Комуникатор", който улеснява и унифицира комуникацията в търговския обект. Всички регистрирани в системата потребители могат да изпращат, получават и препращат съобщения, да следят и организират log във връзка с всяко съобщение или събитие като, получено съобщение, приета задача, забележка по задача, препратена задача, изпълнена задача. Съобщенията могат да бъдат архивирани и отново извикани за справка в по-късен етап.